02253.666.689
hotline

TOP SHIPPING Vietnam은 교통 기술 대학(UTT)의 베트남 물류 청년인재 선발대회 학교 선발 라운드에 다이아몬드 스폰서로 참가했습니다.

TOP SHIPPING Vietnam 은 교통 기술 대학(UTT)의 베트남 물류 청년인재 선발대회 학교 선발 라운드에 다이아몬드 스폰서로 참가했습니다.

5참여 팀이 매우 매력적이고 폭발적이며 설득력 있는 주제를 가져왔습니다. 이와 함께 최고의 프레젠테이션과 비평을 제공하는 훌륭한 질의 응답 시간을 가졌습니다.

TOP SHIPPING Vietnam 은 물류 산업에서 꿈과 야망을 정복하는 길에서 특히 UTT 학생들과 일반 젊은이들과 함께 계속 서 있기를 희망합니다. 그리고 TOP SHIPPING Vietnam의 문은 언제나 여러분을 환영하기 위해 열려 있다는 것을 잊지 마십시오.

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

Korean