02253.666.689
hotline

TOP SHIPPING Vietnam은 다이아몬드 스폰서로 물류 청년인재 선발대회에서 베트남 해양 대학교 학생들과 동행합니다.

TOP SHIPPING VIETNAM 팀은 어디로 가고 있습니까?

2022년 9월 18일TOP SHIPPING Vietnam은 다이아몬드 스폰서로 물류 청년인재 선발대회에서 베트남 해양 대학교 학생들과 동행합니다.

젊음, 열정, 끊임없는 연구, 발견 및 학습, 오늘 참가한 4개 팀은 경쟁의 일부를 성공적으로 완료하여 비즈니스, 교사 및 청중을 세계로 가져왔습니다. 앞으로도 TOP SHIPPING VIETNAM은 VMU 및 전국의 다른 많은 대학과 함께 많은 큰 야망을 품고 재능 있는 젊은이들의 물류 꿈을 정복하는 길에 함께 서 있기를 바랍니다.

항상 성공하기를 바라며 TOP SHIPPING VIETNAM이 항상 열려 있다는 사실을 잊지 마십시오.

TOP SHIPPING Việt Nam đồng hành cùng Sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam trong Cuộc thi tài năng trẻ Logistics với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương.

TOP SHIPPING Việt Nam đồng hành cùng Sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam trong Cuộc thi tài năng trẻ Logistics với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương.

TOP SHIPPING Việt Nam đồng hành cùng Sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam trong Cuộc thi tài năng trẻ Logistics với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương.

Korean